مطالب مرتبط همراه عکس

وردپرس بخشی به نام برچسب ها دارد و شما می توانید کلمات کلیدی مطلب خود را در آن قسمت وارد کنید. حتی می توانید مطالب مرتبط همراه با عکس با موضوع را براساس این برچسب ها قرار دهید. کافیه کد زیر را در جای مناسب قرار دهید :

<?php $orig_post = $post;
global $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>5, // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="relatedposts"><h3>Related Posts</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post(); ?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<? }
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>

کد بالا با استفاده از ID نوشته، برچسب های آن را پیدا کرده و با تمامی برچسب های مطالب مقایسه می کند.در صورت تطابق، مطلب مرتبط همراه با عکس را نمایش می دهد.

به دلیل اینکه خیلی از کدها نمی توانند در لوپ استفاده شوند از این رو کد مطالب مرتبط برتری نسبت به بقیه کدها خواهد داشت. چرا که نیازی به درج در داخل لوپ نخواهد داشت. روند کار این کد بدین صورت است که ID نوشته اصلی را دریافت و برچسب های مربوط به آن ID را میگیرد. سپس با بقیه برچسب ها مقایسه شده و در صورت تطابق ID نوشته مربوط به آن برچسب را بر می گرداند و چاپ می کند.

نکته: این کد را در جایی قرار دهید که می خواهید مطالب مرتبط نمایش داده شوند. مثلا single.php

 

مطالب مرتبط همراه با عکس براساس دسته بندی

این الگوریتم مطالب مرتبط همراه با عکس را براساس دسته نوشته نمایش می دهد. از ویژگی های این کد این است که هرگز نوشته شما بدون مطلب مرتبط نخواهد بود.

<?php $orig_post = $post;
global $post;
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories) {
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=> 2, // Number of related posts that will be shown.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query( $args );
if( $my_query->have_posts() ) {
echo '<div id="related_posts"><h3>Related Posts</h3><ul>';
while( $my_query->have_posts() ) {
$my_query->the_post();?>
<li><div class="relatedthumb"><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a></div>
<div class="relatedcontent">
<h3><a href="<? the_permalink()?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
<?php the_time('M j, Y') ?>
</div>
</li>
<?
}
echo '</ul></div>';
}
}
$post = $orig_post;
wp_reset_query(); ?>

کد بالا هم همانند مطلب مرتبط همراه با عکس براساس برچسب همل خواهد کرد با تفاوت اینکه به جای برچسب، دسته نوشته ها مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

0

در شبکه های اجتماعی
نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

شما میتوانید برای وارد کردن لینک و کدهایHTML از تگ های زیر استفاده کنید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>